Navngivning
 


Hvad skal barnet hedde?
Når et barn er kommet til verden anmelder
jordemoderen fødselen og barnet får tildelt et cpr.nr. Hvis barnet er født uden en jordemoders medvirken, skal man selv forestå fødselsregistreringen senest 14 dage efter fødslen.

Hvis forældrene ikke er gift, når barnet bliver født, kan de registrere faderskabet for at fastslå, hvem der i juridisk forstand er far til barnet. Forældrene får dermed fælles forældremyndighed. Registreringen udføres via en Omsorgs- og ansvarserklæring, som man finder på hjemmesiden: borger.dk > Familie og børn > Fødselsregistrering og på denne side i faktaboxen findes linket Udfyld omsorgs- og ansvarserklæring.

Man registrerer vha. sin NemID og man kan vedhæfte nødvendig dokumentation såsom hvis forældrene ikke er født i Danmark. I den situation skal kopi af fødsels- og navneattest og evt. vielsesattest på forældrene vedhæftes omsorgs- og ansvarserklæringen.
  Omsorgs- og ansvarserklæringen skal afgives inden 14 dage efter fødslen. Overskrides fristen skal faderskabet anmeldes til statsamtet.

Navngivning
Skal barnet kun navngives eller skal barnet navngives før dåb, foregår registreringen også på hjemmesiden:
borger.dk > Familie og børn > Navne og navneændring > Navngivning, hvor man registrer vha. sin NemID og kan vedhæfte nødvendig dokumentation.

Skal barnet døbes i folkekirken eller i et andet anerkendt trossamfund, er navngivning via borger.dk ikke nødvendig.

Ved adoption kan man anmode om at få barnet tilført det elektroniske personre-gister, hvorefter der kan udstedes en navneattest. Til brug for registreringen skal fremvises adoptionsbevilling og barnets fødselsattest fra hjemlandet.

Barnet skal navngives inden seks måneder efter fødslen enten ved dåb eller navngivning. Navngives et barn ikke med fornavn, kan en bøde udstedes. Navngives et barn ikke med efternavn inden for seks måneder efter fødslen, får barnet automatisk moderens efternavn.

Vejledning om navne

På Danmarks Statistiks hjemmeside: dst.dk > Navnestatistik findes en statistik over de mest populære for- og efternavne i Danmark og på Familiestyrelsens hjemmeside: familiestyrelsen.dk > Samliv > Navne findes information om navne og ændring af disse.

Man må have ét eller flere fornavne, men kun ét efternavn. Kordegn Flemmning Nielsen er behjælpelig med rådgivning om navnegodkendelser iht. Den nye Navnelov.