Menighedspleje
 


Menighedsplejen plejer menigheden! Menighedsplejen er det lokale sociale arbejde i folkekirkens regi, som tager sig af folk, der har brug for hjælp.

Det er en forening af frivillige, tilknyttet sognet, der
udfører omsorgsarbejde og indsamler og uddeler støtte
til økonomisk trængte.

Menighedsplejen beskæftiger sig med fællesskab, omsorg, rummelighed, ligeværdighed og barmhjertighed ud fra den opfattelse, at ethvert menneske – uanset etnisk, kulturel eller religiøs baggrund – fortjener næstekærlighed. Menighedsplejens bankkonto er reg.nr.: 1551, konto-nr.: 3121461714. MobilePay er telefon: 28 777 207.

Sognets julekalender indsamlede til menighedsplejen hver dag i december 2014, 2015 og 2016.

VedtÆgter for RosenvÆngets Sogns menighedspleje
§ 1. Navn og hjemsted
1.1. Rosenvængets Sogns Menighedspleje er en selvstændig institution (juridisk person) inden for Folkekirkens diakonale arbejde, som udføres af Davidskirken, Frihavnskirken og Luther Kirken.
1.2. Menighedsplejens hjemsted er: Rosenvængets Sogns kirkekontor, Randersgade 3, 1.sal, 2100 København Ø; beliggende i Københavns Stift.
1.3. Menighedsplejen er medlem af Samvirkende Menighedsprejer.

§ 2. Formål
Menighedsplejens formål er at varetage diakonale (kirkeligt sociale) opgaver for sognets beboere, enkeltpersoner såvel som grupper.

§ 3. Bestyrelsen og årsmødet
3.1. Menighedsplejens øverste myndighed er årsmødet. Alle fremmødte medlemmer af Folkekirken, der har stemmeret til menighedsrådsvalg i sognet, har stemmeret ved årsmødet. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges fra Rosenvængets sogn på årsmødet:
- 2 medlemmer vælges for 2 år i lige år
- samtidig vælges disses suppleanter
- 2 medlemmer vælges for 2 år i ulige år
- samtidig vælges disses suppleanter
- 1 medlem udpeges af sognets præster blandt disse
  Årsmødet afholdes medio marts. Indkaldelse til årsmøde sker ved offentliggørelse med mindst 3 ugers varsel.
3.2. Indkaldelse til årsmødet skal indeholde følgende forslag til dagsorden:
- valg af dirigent
- bestyrelsensberetning
- revideret regnskab for afsluttet regnskabsår
- budget for indeværende regnskabsår \
- indkomne forslag
- valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessupp., jf. 3.1.
- Årligt valg af revisor og revisorsuppleant. i
3.3. Bestyrelsen konstituerer sig årligt med formand, næstformand, kasserer og sekretær (der henvises også til stk. 3.4.). Hverken formand eller næstformand kan vælges som
kasserer.
3.4. Bestlrelsen kan nedsætte underudvalg eller overdrage enkeltpersoner særlige opgaver herunder hvervet som kasserer og sekretær.
3.5. Der indkaldes til bestyrelsesmøde efter behov dog mindst 2 gange årligt.
3.6. Møderne indkaldes og ledes af formanden.
3.7. Der føres protokol over bestyrelsens møder.
3.8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Der træffes afgørelse om alle forhold ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

§ 4. Regnskab
4.1. Regnskabsåret er kalenderåret
4.2. Årsregnskabet udarbejdes efter gældende lovgivning og revideres.
4.3. Det reviderede regnskab forelægges årsmødet.

§ 5. Vedtægtsændringer og ophør
5.1. Vedtægtsændringer kræver godkendels e på 2 årsmøder – heraf et ordinært årsmøde.
5.2.Vedtægtsændringer skal godkendes af Samvirkende Menighedsplejer.
5.3. Opløsning af Menighedsplejen eller udmeldelse af Samvirkende Menighedsplejer kan kun ske, såfremt et forslag herom er tiltrådt af bestyrelsen og derefter besluttet på 2 årsmøder – heraf et ordinært årsmøde.
5.4. I tilfælde af Menighedsplejens ophør træffer bestyrelsen efter samråd med Samvirkende Menighedsplejer beslutning om anvendelse af formuen i overensstemmelse med Menighedsplejens formåI.

Vedtægterne afløser hidtidige de vedtægter:
- Davidskirken af december 1929.
- Frihavnskirken af 8. november 1966.
- Lutherkirken af 3. september 1929.

Fremlagt bestyrelsen 19.01.2011.
Vedtaget på årsmøde 02.03.2011.
Tiltrådt af Samvirkende Menighedspleje den 01.02.2011.